Zmluvné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Alias Net s.r.o., so sídlom ulica Hlaváčikova 16, 841 05 Bratislava, IČO 35758155 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom  elektronického obchodného domu www.starebankovyk.sk.
1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku predávajúcemu.
1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.


2. Objednávka


2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany obchodu Alias Net s.r.o. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.
2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky  - počet kusov tovaru , cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


3. Storno objednávky


3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
 
3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
ak v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
v prípade, že kupujúci si už v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji  odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.
4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa táto od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
a) kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
b) ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť spolu s dokladom o kúpe /faktúrou/ na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
tovar nesmie byť použitý, respektíve v stave akom bol predaný
tovar musí byť nepoškodený
tovar musí byť kompletný. 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.


5. Cenové podmienky


5.1 Cena výrobkov predstavuje konečnú cenu, niesme plátcami DPH
5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6
5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR


6. Poštovné a balné


6.1  Cena poštovného je uvedená pri objednávke a určuje sa podľa typu a miesta dodania objednávky. Cena za poštovné sa pripočítava k výslednej cene objednaného tovaru.
6.2 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.


7. Podmienky a možnosť platby za tovar


7.1 Tovar sa hradí predom na základe vystavenej faktúry príp. odoslanej výzvy k platbe, a to jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Alias Net s.r.o. uvedené vo faktúre.
7.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


8. Dodacie podmienky


8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.
8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.
8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje originál  faktúry.
8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu  po vzájomnej dohode.
8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
8.6 Tovar dodávame do všetkých krajín sveta.


9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok


9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Alias Net s.r.o. a ktorého reklamácia bola riadne a včas uplatnená.
9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti IPPM s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný 
či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
9.4 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim.
9.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na oficiálnej  adrese firmy.


10. Zodpovednosť za chyby na stránke
www.starebankovky.sk


10.1 Spoločnosť Alias Net s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www stránke obchodu môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
10.2 Spoločnosť Alias Net s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
10.3. Spoločnosť Alias Net s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


11. Ochrana osobných dát


11.1 Spoločnosť Alias Net s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. 
11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.